Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Ονομασία του τίτλου Σπουδών

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών

Επίπεδο του τίτλου

Προπτυχιακό

Απαιτήσεις Εισαγωγής

Απολυτήριο Λυκείου - Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου

Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών διακρίνεται σε δύο διετείς κύκλους. Ο πρώτος κύκλος σπουδών που αποτελείται από τα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα, περιλαμβάνει κοινά για όλους του φοιτητές και φοιτήτριες μαθήματα και προσφέρονται οι εισαγωγικές γνώσεις στα κύρια πεδία της Οικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών, καλύπτει τα υπόλοιπα τέσσερα (4) εξάμηνα και χωρίζεται σε τρεις κατευθύνσεις (τομείς):

(Α) Ανάπτυξης και Προγραμματισμού

(Β) Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής και

(Γ) Οικονομικής των Επιχειρήσεων.

Ο κάθε φοιτητής / φοιτήτρια πρέπει να επιλέξει στο Εe5ξάμηνο σπουδών μία εκ των πιο πάνω τριών κατευθύνσεων. Τα μαθήματα επιλογής και κατεύθυνσης δηλώνουν την ειδίκευση.

Για τη λήψη του πτυχίου, ο φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει να δηλώσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 50 μαθήματα. Από αυτά τα 32 είναι Υποχρεωτικά Μαθήματα (21 Υποχρεωτικά Κορμού και 11 Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης), τα 16 Επιλογής (6 Γενικής Επιλογής, 8 Επιλογής Κατεύθυνσης και 2 Ελεύθερης Επιλογής) και τα 2 μαθήματα Ξένης Γλώσσας (Α΄ και Β΄ εξαμήνου).

Η εξέταση γίνεται προφορικά / γραπτά ή και μέσω εργασίας.

Ο βαθμός του πτυχίου προκύπτει ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 50 (υποχρεωτικών και επιλεχθέντων) μαθημάτων που δήλωσε και εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής/φοιτήτρια.

Οι ώρες διδασκαλίας είναι τέσσερις (4) την εβδομάδα για τα Υποχρεωτικά μαθήματα, δύο (2) για τα μαθήματα Γενικής Επιλογής και τρεις (3) για τα μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης και Ειδικής Επιλογής.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν πρακτική άσκηση. Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα φοίτησης σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού (για διάστημα ενός ή δύο κατά μέγιστο ακαδημαϊκών εξαμήνων) μέσω των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ERASMUS).

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να κατανοούν και να εφαρμόζουν τις αρχές της Οικονομικής Επιστήμης και της Επιστήμης της Διοίκησης. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς της Οικονομίας, της Διοίκησης και της Εκπαίδευσης.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, 3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.

Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει)

Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Πτυχίο.

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).

Άριστα : 8,50-10,00

Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49

Καλώς: 5,0- 6,49

Ανεπιτυχώς: 0-4,99

Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

8 ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS

Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς καισυσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS= 25-30 ώρες) (Εναρμόνιση τηςΕλληνικής Νομοθεσίας , Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθεμάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαιτείταιαπό τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κ.λ.π.

Τρόπος σπουδών

Πλήρης φοίτηση.

Πρόεδρος

Κυριακή Κοσμίδου, καθηγήτρια