ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2020-21 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

11 έως 21 Δεκεμβρίου 2020

 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγγραφής, οι επιτυχόντες της κατηγορίας αυτής θα λάβουν άμεσα από το ΑΠΘ ένα μήνυμα (sms) προκειμένου να προχωρήσουν στην καταχώρηση των στοιχείων τους στο σύστημα  register.auth.gr  από Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου (η εφαρμογή θα ενεργοποιηθεί στις 10:00πμ)  έως Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου

Στο ίδιο χρονικό διαστημα (11-21 Δεκ 20) θα πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α   Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

•    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων

•    Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)

•    Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου σε μορφή pdf από την πλατφόρμα του Υπουργείου https://transfer.it.minedu.gov.gr/

•    Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/)

•    Τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία μετεγγραφής, όπως αυτά ορίζονται στην εγκύκλιο 167036/Ζ1/8-12-2020 "Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών" 167036/Ζ1/8-12-2020  (βλ. συνημμένο στο τέλος της σελίδας) και εμφανίζονται στην αίτησή σας προς το ΥΠΑΙΘ

•    Στην  περίπτωση  που  ο  αδελφός του δικαιούχου  αποποιείται του δικαιώματος  μετεγγραφής/μετακίνησης, χρειάζεται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση αποποίησης μετεγγραφής/μετακίνησής του (δείτε "Διευκρινήσεις για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις" παρακάτω).

 

Τ Ρ Ο Π Ο Ι   Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ   Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν 
1ος τρόπος
•    Ηλεκτρονικά, με αποστολή στο email  της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών info@econ.auth.gr των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip).

•    Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών,  οι απαραίτητες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει απαραίτητα να έχουν εκδοθεί μέσω της πλατφόρμας gov.gr

•    Συνιστάται η αποστολή (καταληκτική ημερομηνία 21 Δεκ, ώρα 23:59) να γίνει από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε στις πανελλαδικές

•    Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να βάλετε την ένδειξη: Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>
 

2ος τρόπος (ΕΝΔΕΙΝΚΥΟΜΕΝΟΣ)
•    Έντυπα, με αποστολή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier).

•    Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών : 21 Δεκεμβρίου 2020.

•    Στον φάκελο θα πρέπει να βάλετε την ένδειξη: Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>

•    Αποδέκτης:
                ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
                54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

•    Στην περίπτωση έντυπης υποβολής των δικαιολογητικών οι απαραίτητες Υπεύθυνες Δηλώσεις είτε θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής σας από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, είτε θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσω της πλατφόρμας gov.gr (διευκρινίσεις για τις ΥΔ δείτε στο τέλος της σελίδας)
 

3ος τρόπος
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι δύο παραπάνω τρόποι υποβολής, μπορείτε να καταθέσετε τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος. Για την κατάθεση των δικαιολογητικών με τον τρόπο αυτό, θα πρέπει να στείλετε αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@econ.auth.gr  αναφέροντας τους λόγους που το επιβάλλουν.
 

 Μόλις η Γραμματεία ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών σας, θα οριστικοποιηθεί η εγγραφή σας και θα λάβετε ένα SMS με κωδικό (one-time password) για να αποκτήσετε ιδρυματικό λογαριασμό και πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας και κάρτας σίτισης, πρόσβαση σε Online Βιβλιοθήκες και πολλές ακαδημαϊκές υπηρεσίες.
 

 Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών, θα υπάρξει σχετική ειδοποίηση από τη Γραμματεία.

ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΕΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ)

Στη συνέχεια, μόλις η Γραμματεία  λάβει το πιστοποιητικό διαγραφής από το Τμήμα Προέλευσης, θα οριστικοποιήσει την εγγραφή του φοιτητή στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας και οι φοιτητές θα λάβουν SMS για να προχωρήσουν στη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού.

* Διευκρινίσεις για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις (ΥΔ)
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΙΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

α. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της πλατφόρμας gov.gr : για την έκδοσή της θα πρέπει να διαθέτετε προσωπικό κωδικό στο taxis.net και web banking. Δεν έχει ισχύ η υπεύθυνη δήλωση που εκτυπώνεται από το gov.gr με προσωπικούς κωδικούς των γονέων σας, δεδομένου ότι η ταυτοπροσωπία αφορά μόνο εσάς.

β. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να εκδώσετε την υπεύθυνη δήλωση μέσω της πλατφόρμας gov.gr ( δεν διαθέτετε ή δεν μπορείτε να αποκτήσετε άμεσα προσωπικούς κωδικούς taxisnet  και web banking), θα πρέπει να προχωρήσετε στην ακόλουθη διαδικασία:
•    Εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης και συμπλήρωσή της με τα απαραίτητα στοιχεία

•    Προσκόμισή της σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής σας

•    Αποστολή της πρωτότυπης ΥΔ στη Γραμματεία του Τμήματος με ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφορών

>>> Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση αποποίησης δικαιώματος μετεγγραφής του/της αδελφού/ής τους.