ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφών πρωτοετών αθλητών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
4-11 Δεκεμβρίου 2020

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής των πρωτοετών αθλητών, οι επιτυχόντες της κατηγορίας αυτής θα λάβουν άμεσα από το ΑΠΘ ένα μήνυμα (sms) προκειμένου να προχωρήσουν στην καταχώρηση των στοιχείων τους στο σύστημα  register.auth.gr  από 4 Δεκεμβρίου (η εφαρμογή θα ενεργοποιηθεί μετά τις 12:00μ)  έως 11 Δεκεμβρίου

Στο ίδιο χρονικό διαστημα (4-11 Δεκ 20) θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων
2. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπό σας)
3. Το pdf της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στην πλατφόρμα του Υπουργείου
4. Υπεύθυνη δήλωση
*, αφού πρώτα εκδοθεί μέσω της πλατφόρμας σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα
5. Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/]

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
1ος τρόπος
•    Ηλεκτρονικά, με αποστολή στο email  της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών info@econ.auth.gr των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip).
•    Συνιστάται η αποστολή να γίνει από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε στις πανελλαδικές
•    Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να βάλετε την ένδειξη: Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>

 

2ος τρόπος
•    Έντυπα, με αποστολή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier).
•    Στον φάκελο θα πρέπει να βάλετε την ένδειξη: Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>
•    Ως αποδέκτη:
                ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
                54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•    Στην περίπτωση έντυπης υποβολής των δικαιολογητικών η Υπεύθυνη δήλωση είτε θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής σας από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, είτε θα πρέπει να εκδοθεί μέσω πλατφόρμας σύμφωνα με το υπόδειγμα (δείτε στο τέλος της σελίδας)

 

3ος τρόπος
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι δύο παραπάνω τρόποι υποβολής, μπορείτε να καταθέσετε τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος. Για την κατάθεση των δικαιολογητικών με τον τρόπο αυτό, θα πρέπει να στείλετε αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@econ.auth.gr  αναφέροντας τους λόγους που το επιβάλλουν.
 

Μόλις η Γραμματεία ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών σας, θα οριστικοποιηθεί η εγγραφή σας και θα λάβετε ένα SMS με κωδικό (one-time password) για να αποκτήσετε ιδρυματικό λογαριασμό και πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας και κάρτας σίτισης, πρόσβαση σε Online Βιβλιοθήκες και πολλές ακαδημαϊκές υπηρεσίες.
 

* Διευκρινίσεις για την Υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ)
α. Σε περίπτωση που μπορείτε να εκδώσετε την υπεύθυνη δήλωση μέσω της πλατφόρμας gov.gr (επειδή διαθέτετε προσωπικό κωδικό στο taxis.net και web banking), θα πρέπει να την συμπληρώσετε σύμφωνα με το υπόδειγμα (δείτε στο τέλος της σελίδας)
Επισημαίνεται ότι δεν έχει ισχύ η υπεύθυνη δήλωση που εκτυπώνεται από το gov.gr με προσωπικούς κωδικούς των γονέων σας, δεδομένου ότι η ταυτοπροσωπία αφορά μόνο εσάς.
β. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να εκδώσετε την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση μέσω της πλατφόρμας gov.gr, δεδομένου ότι δεν διαθέτετε ή δεν μπορείτε να αποκτήσετε άμεσα προσωπικούς κωδικούς taxisnet  και web banking, θα πρέπει να προβείτε στην ακόλουθη διαδικασία :
•    Εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης και συμπλήρωσή της με τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα (δείτε στο τέλος της σελίδας)
•    Προσκόμισή της σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής σας
•    Αποστολή της πρωτότυπης ΥΔ στη Γραμματεία του Τμήματος με ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφορών

 

!!! Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική εγγραφή σας στην πλατφόρμα  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:
Θα πρέπει αποκλειστικά σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο ΥΠΑΙΘ (30/11), να υποβάλετε στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής επιτυχίας σας, αίτηση (με τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά) στην οποία θα τεκμηριώνετε τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή σας. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με έναν από τους παραπάνω 3 τρόπους.
Η ολοκλήρωση ή μη της εγγραφής σας θα πραγματοποιηθεί με την αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος.
Τυχόν επιτυχόντες που δεν εγγραφούν ούτε με αυτή τη διαδικασία, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής.