Σχέδιο δράσεων για τη μερική επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Α.Π.Θ. σε καθεστώς προστασίας.

Σ χ έ δ ι ο δ ρ ά σ ε ω ν γ ι α τ η μ ε ρ ι κ ή ε π α ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ η ς Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς κ α ι Κ έ ν τ ρ ο υ Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς Α . Π . Θ . σ ε κ α θ ε σ τ ώ ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς
1 | Σ ε λ ί δ α
AΡ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ■ 5 4 1 2 4 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ■ Τ η λ . Κ έ ν τ ρ ο 2 3 1 0 9 9 6 0 0 0 ■ www.a uth .gr
Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της με αριθμό 3026/11-6-2020, έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017), όπως ισχύουν,
2. τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-πείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/25-02-2020) και ιδίως της περ. στ΄ της παρ. 2 και της περ. δ΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ. Α΄/03-04-2020),
3. τις διατάξεις της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21-03-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 956/τ.Β’/21-03-2020) «Ε-πιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φρο-ντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κά-θε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020», όπως παρατάθηκε έως και τις 10-05-2020 με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10-04-2020 όμοια ΚΥΑ (ΦΕΚ 1293/τ.Β’/10.4.2020), και παρατάθηκε εκ νέου έως και τις 31-05-2020 με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/05-05-2020 όμοια ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β’/05-05-2020),
4. τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33457/29-05-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2038/τ.Β’/30-05-2020) «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευ-τικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020»,
5. την ανάγκη στήριξης της έρευνας και της εκπαίδευσης και της εξυπηρέτησης των μελών της ακα-δημαϊκής κοινότητας του Α.Π.Θ. σε καθεστώς προστασίας,
6. την ανωτέρω σχετική εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου,
αποφάσισε τη μερική επαναλειτουργία της υπηρεσίας δανεισμού της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πλη-ροφόρησης (ΒΚΠ) του Α.Π.Θ., σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιο-θηκών (ΣΕΑΒ, Heal-Link), ως εξής:
Δανεισμός τεκμηρίων σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, μετά από αίτημα:
α. μέσω του https://www.lib.auth.gr/el/ρωτήστε-μας,
β. μέσω e-mail
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Ω2ΗΤ46Ψ8ΧΒ-ΡΥ1
Πληροφορίες: Θ. Μιχαηλίδης
Τηλ. : 2310 99 6879
e-mail : gramm-syg@ad.auth.gr
Κτίριο : Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»
Θεσσαλονίκη, 15 Ιουνίου 2020
Αριθμ. Πρωτ. 26892
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΜΑ:
ΣΧΕΤ.:
Σχέδιο δράσεων για τη μερική επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Α.Π.Θ. σε καθεστώς προστασίας.
Η εισήγηση με αριθμό πρωτ. 26163/5-6-2020 του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση με αριθμό 64/4-6 -2020)
ΠΡΟΣ
Τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληρο-φόρησης
του Α.Π.Θ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Όλες τις Ακαδημαϊκές
και Υπηρεσιακές Μονάδες
του Α.Π.Θ.
Σ χ έ δ ι ο δ ρ ά σ ε ω ν γ ι α τ η μ ε ρ ι κ ή ε π α ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ η ς Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς κ α ι Κ έ ν τ ρ ο υ Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς Α . Π . Θ . σ ε κ α θ ε σ τ ώ ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς
2 | Σ ε λ ί δ α
AΡ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ■ 5 4 1 2 4 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ■ Τ η λ . Κ έ ν τ ρ ο 2 3 1 0 9 9 6 0 0 0 ■ www.a uth .gr
γ. με τηλεφωνική επικοινωνία στη βιβλιοθήκη όπου εντοπιστεί το τεκμήριο (αναζήτηση στον κατάλογο της https://www.lib.auth.gr/el)
δ. μέσω ηλεκτρονικής αίτησης δανεισμού στο https://www.lib.auth.gr/.
Η παραλαβή του τεκμηρίου (των τεκμηρίων) και η επιστροφή του/τους θα γίνεται κατόπιν συνεν-νόησης και τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και ασφάλειας του ΕΟΔΥ, την επομένη μέρα στην είσοδο της βιβλιοθήκης, κατά τις ώρες 08:30-15:30, σύμφωνα με αναλυτικές οδηγίες που θα αναρτη-θούν στον ιστότοπο της ΒΚΠ.
Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης για τις δικές τους πε-ραιτέρω ενέργειες και κοινοποιείται σε όλες τις ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες για ενημέρωσή τους.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραμματεία Συγκλήτου
Ο Πρύτανης
(υπογραφή)*
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου
*Ακριβές Αντίγραφο από το πρωτότυπο
που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας