Έγγριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών τoυ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Με την απόφαση Συγκλήτου (συν. 2949/16-10-2017, αρ. πρωτ. εγγρ. 3711/17-10-2017) έχει εγγριθεί το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών τoυ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, το οποίο παρατίθεται στο συνημμένο αρχείο