Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική"

Προκήρυξη  για την πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική".