Νέα Βιβλιοθήκης

Λειτουργία βιβλιοθήκης σύμφωνα με ανακοίνωνση από 03/11/20

Λειτουργία βιβλιοθηκών ΑΠΘ από 03.11.2020

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στη Θεσσαλονίκη η λειτουργία των βιβλιοθηκών τροποποιείται ως εξής:

Σχέδιο δράσεων για τη μερική επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Α.Π.Θ. σε καθεστώς προστασίας.

Σ χ έ δ ι ο δ ρ ά σ ε ω ν γ ι α τ η μ ε ρ ι κ ή ε π α ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ η ς Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς κ α ι Κ έ ν τ ρ ο υ Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς Α . Π . Θ . σ ε κ α θ ε σ τ ώ ς π ρ ο σ τ α σ ί α ς
1 | Σ ε λ ί δ α
AΡ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ■ 5 4 1 2 4 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ■ Τ η λ . Κ έ ν τ ρ ο 2 3 1 0 9 9 6 0 0 0 ■ www.a uth .gr
Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της με αριθμό 3026/11-6-2020, έχοντας υπόψη:

Λειτουργία βιβλιοθήκης κατά την περίοδο του καλοκαιριού

Η βιβλιοθήκη της Σχολής ΟΠΕ θα παραμείνει κλειστή για την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών από 20/07 - 21/08/2020. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.