Προκηρύξεις-Εκλογές Μελών ΔΕΠ

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΟΔΕ) Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Έγγριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών τoυ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Με την απόφαση Συγκλήτου (συν. 2949/16-10-2017, αρ. πρωτ. εγγρ. 3711/17-10-2017) έχει εγγριθεί το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών τoυ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, το οποίο παρατίθεται στο συνημμένο αρχείο

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στη συνεδρίασή της με αριθμό 48/9-3-2017 κατάρτισε τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3ζ του άρθρου 3 της Υ.Α. Φ122.1.6.14241.Ζ2 (ΦΕΚ 225/31-1-2017/τΒ) και της παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4452/17.