Ιστορία

Η εξαγγελία της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έγινε από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου στις 24 Μαρτίου 1924, στις προγραμματικές του δηλώσεις προς τη Δ΄ Συντακτική Συνέλευση, ενώ το επόμενο έτος δημοσιεύτηκε ο υπ’ αριθμ. 3341/14ης Ιουνίου 1925 Νόμος “περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη”, ο Οργανισμός του οποίου πραγματοποιήθηκε με τον Α.Ν. 1895/1939 “περί Οργανισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης”.

Mε απόφαση του τότε Πρύτανη Μαρίνου Σιγάλα και απόφαση της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιό μας ονομάστηκε σε “Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης” Άρθρο 7 του Ν. 3108/1954.

Ανάμεσα στις πρώτες σχολές που προβλέπονταν στο άρθρο 3 του ιδρυτικού νόμου ήταν και η Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, που αποτελούνταν από δύο τμήματα. Το τμήμα της Νομικής και το τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Αυτό το δεύτερο άρχισε πρώτο τη λειτουργία του το πανεπιστημιακό έτος 1927-1928 (Π.Δ. της 19-11-1927). Οι πέντε πρώτοι τακτικοί Καθηγητές του Τμήματος Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών που διορίστηκαν με το Π.Δ. της 4ης Απριλίου 1928 ήταν: Περικλής Βιζουκίδης (έγινε και ο πρώτος Κοσμήτορας του Τμήματος), Ξενοφών Ζολώτας, Ιωάννης Σπυρόπουλος, Δημοσθένης Στεφανίδης και Θρασύβουλος Χαραλαμπίδης.

Η ειδικότερη οργάνωση των σπουδών στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών πραγματοποιήθηκε με την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 152907/30-11-1971, στα δύο Τμήματα, Νομικής και Οικονομικών Επιστημών, όπου και κατανεμήθηκαν οι επιστημονικοί τομείς της διδασκαλίας: της Επιστήμης του Δικαίου και της Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Νομικής (που απένεμε πτυχίο Νομικών Επιστημών ή Δημοσίου Δικαίου, ανάλογα με τον κύκλο σπουδών) και της Οικονομικής Επιστήμης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (που απένεμε το αντίστοιχο πτυχίο Οικονομικών Επιστημών).

Αργότερα με το Νόμο 1268/1982 “Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.” και τις τροποποιήσεις του, η Σχολή χωρίστηκε σε δύο αυτοτελή Τμήματα, το Τμήμα Νομικής και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Τέλος το 1999 με το Π.Δ. 203/99, ιδρύθηκε το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, το οποίο προστέθηκε στα ήδη υφιστάμενα Τμήματα.

Μετά την ίδρυση του νέου Τμήματος, η Σχολή μετονομάστηκε σε Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ν.Ο.Π.Ε.) (Π.Δ. 87/2001, ΦΕΚ 86/20-4-2001).

To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 334.000 m2. Περιλαμβάνει 7 σχολές που συγκροτούνται από 33 τμήματα, 5 μονοτμηματικές σχολές και 4 ανεξάρτητα τμήματα.

Στο Α.Π.Θ. φοιτούν σήμερα περίπου 81.500 φοιτητές/τριες, εκ των οποίων οι 72.140 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 8.360 μεταπτυχιακά προγράμματα. Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), ανέρχεται σε 2150 άτομα, συγκεκριμένα, 739 καθηγητές/τριες, 435 αναπληρωτές/τριες καθηγητές/τριες, 634 επίκουροι καθηγητές/τριες και 342 λέκτορες/ισσες. Στο πανεπιστήμιο εργάζονται επίσης, 11 Βοηθοί, 58 Επιστημονικοί/ες Συνεργάτες/τριες, 248 άτομα ως Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.), εκ των οποίων 69 του κλάδου Ι και 179 του κλάδου ΙΙ, καθώς και 15 Δάσκαλοι/ες ξένων γλωσσών, 15 άτομα και 4 αλλοδαποί/ες δάσκαλοι/ες. Στο εκπαιδευτικό έργο συνεπικουρούν, επιπλέον 213 μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ενώ στη διοίκηση εργάζονται 316 μόνιμοι/ες υπάλληλοι και 528 με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). Τέλος, στο Α.Π.Θ. απασχολούνται 596 εργαζόμενοι/ες σε παρεχόμενες από τρίτους υπηρεσίες.