ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

Η ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση

https://maecon.econ.auth.gr

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν     Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν   Σ Τ Α   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α

Εισακτέοι ακαδημαϊκού έτους 2020-21

 

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά, αφού έλεγξε τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων σύμφωνα με τα  κριτήρια της προκήρυξη του Προγράμματος,  προτείνει τους/τις παρακάτω υποψήφιους/φιες για τις θέσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021*.

Α/Α

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

1

ΜΟΥΚΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

2

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

3

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΗΣ

ΗΛΙΑΣ

4

ΤΖΑΒΑΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5

ΧΕΤΙ

ΚΛΕΒΙΣ

6

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

7

ΞΥΛΟΥΔΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ

8

ΜΗΤΡΟΥ-ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9

ΛΙΑΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

10

ΚΥΡΙΤΣΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

11

ΧΑΡΑΜΠΟΥΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12

ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

Ο Διευθυντής του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά

Καθηγητής Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης

Θεσσαλονίκη 28/09/2020