Εργαστήριο Οικονομικής Θεωρίας και Οικονομικής Πολιτικής

Το Εργαστήριο Οικονομικής Θεωρίας και Οικονομικής Πολιτικής (Ε.Ο.Θ.Ο.Π. ή L.E.Τ.Ο.P.) ιδρύθηκε και λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1830/9-12-2004). Το Ε.Ο.Θ.Ο.Π. είναι ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ίδρυμα.

Στους στόχους του Ε.Ο.Θ.Ο.Π συγκαταλέγονται:

  • Η ανάπτυξη, εκλαΐκευση και προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ στο χώρο της θεωρητικής και εφαρμοσμένης ανάλυσης και πολιτικής
  • Η ποσοτική ανάλυση μέτρων οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στην Ε.Ε., την Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες της νότιας Βαλκανικής σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας,
  • Η δημιουργία παρατηρητηρίου για την σε βάθος μελέτη των συγκυριών των οικονομιών της νότιας Βαλκανικής και η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ε.Ο.Θ.Ο.Π.:

Εργαστήριο Οικονομικής Θεωρίας και Οικονομικής Πολιτικής