Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων

Το Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ιδρύθηκε το 2001 και είναι ένα από τα θεσμοθετημένα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου (Φ.Ε.Κ. 245/22-10-2001, Τεύχος Α’).
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:

  1. Την κάλυψη σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος, στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης, του Μάρκετινγκ, της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.
  2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
  3. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  4. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
  5. Την παροχή αντίστοιχων με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα υπηρεσιών σε ενδιαφερόμενους, μέσα από εκπόνηση μελετών, ερευνών και προγραμμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες: Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων