Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πρόκειται για την Τομεακή Δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 που αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της ενθάρρυνσης διμερών διαπανεπιστημιακών συμφωνιών και αύξησης της ευρωπαϊκής κινητικότητας φοιτητών/τριών, μελών διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Στόχος επίσης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και προαγωγής πλήρους ακαδημαϊκής αναγνώρισης σπουδών και ακαδημαϊκών τίτλων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

 Μέσω του προγράμματος LLP/Erasmus δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς/ές, μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και σε υποψήφιους/ες διδάκτορες/ισσες να πραγματοποιήσουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Επίσης, με το ίδιο πρόγραμμα, μέλη του Διδακτικού Προσωπικού έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία ή την επιμόρφωση, ενώ και το διοικητικό προσωπικό μπορεί να μετακινηθεί για επιμόρφωση.

Δείτε αναλυτικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών/τριών Erasmus +  που υπάρχει σε λειτουργία  στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στους παρακάτω συνδέσμους/συνημμένα αρχεία.

 

ERASMUS Ενημέρωση για σπουδές 2016-2017

ERASMUS Ενημέρωση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 2016-2017