Πρακτική Άσκηση

Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στις επιχειρήσεις 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για διεύρυνση της συνεργασίας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (OE) του ΑΠΘ με τις επιχειρήσεις της πόλης ξεκίνησε πριν μια δεκαετία συζήτηση ανάμεσα στο Τμήμα ΟΕ και τους συλλογικούς φορείς της Θεσσαλονίκης (Επιμελητήρια, και Συνδέσμους) και της ευρύτερης περιοχής, με αντικείμενο την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος. H πρακτική άσκηση μορεί να γίνει είτε με χρηματοδότηση από σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ και χωρίς χρηματική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις (Πρακτική άσκηση εντός ΕΣΠΑ), αλλά και εναλλακτικά με χρηματοδότηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις (Πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ). Eπίσης, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να συμμετάχσουν και στην πρακτική Εrasmus. Και οι τρεις τύποι πρακτικής άσκησης μπορούν να αναγνωριστούν ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό 12ΕΗ06 και 3 ECTS το οποίο συμμετέχει στη λήψη πτυχίου και βαθμολογείται ως «επιτυχώς/ανεπιτυχώς».

Αναλυτικότερα:

1. Πρακτική άσκηση εντός ΕΣΠΑ

Ι. Θεσμοθέτηση πρακτικής άσκησης εντός ΕΣΠΑ

Από το 2014 το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. αποφάσισε τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα  «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Η Πρακτική Άσκηση είναι θεσμοθετημένη στο Τμήμα με αποφάσεις των Γενικών του Συνελεύσεων αρ. 26/02.04.2015, αρ. 35/21/01.2016, αρ. 42/16.09.2016 και αρ.73/05.07.2018 και εντεταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό 12ΕΗ06 και 3 ECTS. Έχει διάρκεια 3 μήνες, είναι πλήρους απασχόλησης και πραγματοποιείται από τους/τις φοιτητές/τριες στο 7ο και 8ο εξάμηνο των σπουδών τους, καθώς και στα δύο εξάμηνα τoυ επόμενoυ ακαδ. έτους τους (δηλ. στο 4ο και 5ο έτος σπουδών), εφόσον βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών τους. 'Οπως ανφέρθηκε και πιο πάνω το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης συμμετέχει στη λήψη πτυχίου, έχει τη μορφή «επιτυχώς/ανεπιτυχώς», ενώ δεν υπάρχουν επιπλέον παραδοτέα εκτός από αυτά που έχουν οριστεί από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. 

Ως μέλη της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχουν ορισθεί οι: κα Σ. Κωστοπούλου, Καθηγήτρια, κα Ν.Θ. Σιαμάγκα, Επικ. Καθηγήτρια και η κα Μ. Τσιπουρίδου, Επικ. Καθηγήτρια (απόφαση ΓΣ Τμήματος ΟΕ αρ. 100/16.01.2020). Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την επικύρωση των αποτελεσμάτων της Πρακτικής Άσκησης καθώς και την υπογραφή των αντίστοιχων πρακτικών επιλογής. Ως μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων έχουν ορισθεί οι: κ. Α. Διαμαντίδης, Επικ. Καθηγητής, κ. Δ. Μάρδας, Καθηγητής και κ. Α. Τσαδήρας, Αναπλ. Καθηγητής (απόφαση ΓΣ Τμήματος ΟΕ αρ. 100/16.01.2020). Η συγκεκριμένη επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση τυχόν ενστάσεων φοιτητών/φοιτητριών.

ΙΙ. Διαδικασία επιλογής και αντιστοίχισης σε θέσεις πρακτικής άσκησης εντός ΕΣΠΑ

Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών όταν δεν μπορούν να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους - λόγω περιορισμού στις διαθέσιμες θέσεις - αξιολογούνται σύμφωνα με τον αριθμό των μορίων που προκύπτει από τη σχέση:

Μ= 0,5 x (συνολικός αριθμός επιτυχώς εξετασθέντων και καταχωρηθέντων στο sis μαθημάτων) +  2x (μέσος όρος βαθμολογίας)

Στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών πραγματοποιούνται μέσω ΕΣΠΑ δύο κύκλοι πρακτικής άσκησης, ο πρώτος τους μήνες Δεκέμβριο-Ιανουάριο-Φεβρουάριο και ο δεύτερος τους μήνες Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο. Κατά μέσο όρο ασκούνται συνολικά 95 φοιτητές/τριες ετησίως.

Αναφορικά με την επιλογή των φοιτητών/τριών για συμμετοχή τους στους κύκλους πρακτικής άσκησης: 

Αρχικά πραγματοποιούνται οι (προ-)αιτήσεις των ενδιαφερομένων φοιτητών/τριων σε ημερομηνίες που ανακοινώνοται έγκαιρα. .

Εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος αυτού των προβλεπόμενων θέσεων για κάθε κύκλο πρακτικής άσκησης, αυτές αξιολογούνται με βάση τον αλγόριθμο που περιγράφεται πιο πάνω και καταρτίζεται η λίστα των επιλεγομένων/ουσών και των επιλαχόντων/ουσών φοιτητών/τριών η οποία ανακοινώνεται στο site του Τμήματος.  

Στη συνέχεια οι επιλεγόμενοι/ες φοιτητές/τριες επιλέγουν (με σειρά προτίμησης) 5 επιχειρήσεις από το σύνολο των επιχειρήσεων που προσφέρουν θέση πρακτικής άσκησης για το Τμήμα. Σε περίπτωση που συμπέσουν οι επιλογές 2 φοιτητών/τριών προτεραιότητα έχει ο φοιτητής/τρια που βρίσκεται υψηλότερα στη λίστα κατάταξης. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στην πρακτική άσκηση από φοιτητή/τρια που έχει επιλεγεί, αυτός/ή αντικαθίσταται  από τον/την πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα λαμβάνοντας υπόψη τις δικές του/της προτιμήσεις αναφορικά με τις επιχειρήσεις που θα ασκηθεί.

Μετά την αντιστοίχιση στις θέσεις οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται με e-mail για τις περαιτέρω ενέργειές τους, μεταξύ των οποίων είναι και η δήλωση της Πρακτικής Άσκησης ως επιλεγόμενο μάθημα (1 από τα 8) στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας (sis). Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα ένστασης (σχετικό έντυπο υπάρχει στο γραφείο πρακτικής άσκησης). 

ΙΙΙ. Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης για το Οικονομικών Τμήμα,με απόφαση  της Συνέλευσης του Τμήματος  αρ. 100/16.01.2020 ορίστηκε η Επίκ. Καθηγήτρια Νικολέττα-Θεοφανία Σιαμάγκα, email: nsiamagka@econ.auth.gr

ΙV. Πληροφορίες παρέχονται από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ  (ισόγειο κτηρίου Διοίκησης). Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται σχετικά στην κα. Έφη Γαβριηλίδου, τηλ. 2310.997067 ή email: gavriilidou@auth.gr και praktiki@auth.gr.

 

2. Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ (με χρηματοδότηση των επιχειρήσεων)

Επίσης λειτουργεί παράλληλα και Πρακτική Άσκηση με χρηματοδότηση των επιχειρήσεων (εκτός ΕΣΠΑ).  Για την πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ δεν ισχύει η διαδικασία επιλογής των φοιτητών/τριών που περιγράφεται πιο πάνω. Η επιλογή τους γίνεται μετά από επαφή των ίδιων των φοιτητών/τριών με τις επιχειρήσεις. Για να αναγνωριστεί ως μάθημα η άσκηση πρέπει να είναι τρίμηνη, πλήρους απασχόλησης και αμοιβόμενη όπως και η εντός ΕΣΠΑ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες που φοιτούν στο 4ο και 5ο έτος σπουδών.

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερώνονται για τις νέες θέσεις πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ από την ιστοσελίδα https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=562. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στην κα Αναστασία Ιωαννίδου, τηλ. 2310997196 ή email: avioanni@auth.gr και praktiki@auth.gr (Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. - ισόγειο κτηρίου Διοίκησης).

 

3. Πρακτική Άσκηση Erasmus +

Για πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship